Przeciwko teologii raz zbawiony zawsze zbawiony

„Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.” Jana 3:18

Co oznacza jednak tutaj słowo wiara. Wierzysz, że Jezus to Chrystus, czyli inaczej mesjasz, czyli inaczej namaszczony, czyli inaczej król. Wierzyć w króla, to nawet dać się poćwiartować za króla. Wierzy się także w jego królestwo i trzeba robić tak jak przystaje w królestwie danego króla. Czyli przede wszystkim kochać bliźniego jak siebie samego. Poddajesz się zasadom panującym w królestwie.

“Bojaźń Pana jest początkiem poznania” Salomona 1:7

Nie z wiary, ani z uczynków jesteście zbawieni, a z łaski. Z łaski jesteście zbawieni przez wiare. Przez wiarę, nie z wiary.

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę.” List do Efezjan 2

Jednak chodzi tu o poszłuszeństwo wierze. Rzymian 1:5.

„5 Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze.”

Trzeba być posłusznym.

„25 Temu, który ma moc utwierdzić was
zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa,
zgodnie z objawioną tajemnicą,
dla dawnych wieków ukrytą,
26 teraz jednak ujawnioną,
a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga
wszystkim narodom obwieszczoną,
dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze,
27 Bogu, który jedynie jest mądry,
przez Jezusa Chrystusa,
niech będzie chwała na wieki wieków! Amen.”

Rzymian 16:25-27.

Zauważcie tutaj, że jest zwrot – przez Jezusa Chrystusa. Tak samo jak zwrot przez wiarę. To właśnie Jezus Chrystus ukazuje czym jest bycie obywatelem Królestwa Bożego, czyli co to znaczy wierzyć. Bądźcie dobrymi poddanymi króla! Tym jest właśnie wiara. On wam wskażę, nawet jeżeli mielibyście stracić życie, godność, być opluwanymi i znieważanymi. Chrystus powiedział, że:

„10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.”
Dzieje apostolskie 6:7

„i spora rzesza kapłanów okazała posłuszeństwo wierze”

Jest to ważne by być posłusznym wierze i wytrwać w niej.

„Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10:22; Mk 13:13)

Gdyż można być odciętym:

„19 Powiesz może: Gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony 20 Słusznie. Odcięto je na skutek ich niewiary, ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni! 21 Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie. 22 Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość [okazuje się] wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w [kręgu] tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty.” List DO Rzymian 11:19-22

I tu ma się odpowiedź czy wybrany może zostać odcięty? Oczywiście. Czy może nie wytrwać?

„Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10:22; Mk 13:13)

Czy może zostać zwiedziony?

„Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych.” Mt 24:24

Wierzycie? Boicie się? Dobrze. “Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe; z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym.” Hebrajczyków 12:28

Demony też wierzą. Lecz nie mają posłuszeństwa wiary.

Jak się nie ma uczynków wynikających z wiary tak samo jak demony

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz” (Rz.10:9).

Jednak jest pewne zagrożenie, że jest się jak Faryzeusz:

„Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. 7 Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.” Marka 7:6-7

„Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.”

Co takiego robili Faryzeusze? Tak oczywiście nie uwierzyli w Chrystusa. Ale to był przejaw bycia przeciwnym woli Bożej, a byli odpowiednikami dzisiejszych teologów mówiących „raz zbawiony zawsze zbawiony”. Z łaski jesteście zbawieni, nie z wiary i nie z uczynków. Przez wiarę – żywą wiarę i posłuszeństwo, a nie pewność, że trzymacie Boga za nogi. Teraz jednak nie są to Faryzeusze uczynków, a Faryzeusze swoiście pojętej wiary w dogmaty, a nie wiary żywej. Martwa wiara tak samo jak martwe były uczynki Faryzeuszy.

„Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od WSZELKIEJ nieprawości” (1Jana 1:9)

Trzeba żałować za grzechy i chcieć ich już nie popełniać.

„Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie” (Jan 14:15).

„Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe” (1Jana 5:3).

Ci nie będą sądzeni którzy wypełniają wolę ojca. Żałowanie, odwracanie się od zła, miłowanie itp itd.
Gdyż Ci którzy jej nie pełnią mogą doznać srogiego zawiedzenia, gdyż Jezus może powiedzieć tym, którzy myślą, że podążają za nim:

„21 Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” 23 Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!”

Czyli występowali przeciw woli Ojca. Głównie chodzi tu o to by kochać bliźniego swego jak siebie samego:

„36 «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»8 37 On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem9. 38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego10. 40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy». ” Mateusz 22:36

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *